bülent özkan

 

       

 

 

 

 

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

ozkanbulent@gmail.com

ozkanbulent@mersin.edu.tr

Yönetilen Tez Çalışmaları

Yüksek Lisans

 • Derlem Tabanlı Çevrimiçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü: Önadlar A Madde Başı. Mersin Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin. 2012.
 • Türk Çocuk Yazınında İç ve Dış Metinsel Özellikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin 2015.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

 • ÖZKAN B. (2013). Yöntem ve Uygulama Açısından ‘Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü’. bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 66. Yaz 2013. 149-178.(SSCI).
 • ÖZKAN B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Bilgisi Derslerinin İşlevselliği ile Derslerin İçerik, Materyal ve Teorik-Uygulama Dağılımlarının Yeterliğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Educational Sciences Theory & Practice. 12 (1). Kış/Winter. 387-404. (SSCI)
 • ÖZKAN B. (2011). Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011: 1572-1594.
 • ÖZKAN B. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-journal of New Sciences Academy. 1C0430. 6. (3). 2123-2132.
 • ÖZKAN B. (2011). Güncel Türkçe Sözlük’te ‘kasap’ Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması. ACTA TURCICA. Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl: 3. Sayı:6. Temmuz 2011.
 • ÖZKAN B. ve ŞAHBAZ N. K. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. Sakarya Universitiy Journol of Education. Volume:1 Güz/Autumn 2011. 32-43.
 • ÖZKAN B. (2010). Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. e-International Journal of Educational Research. Volume 1. No 2. Autumn 2010: 51-65.
 • ÖZKAN B. (2010). Güncel Türkçe Sözlükte Zarf Olarak Tanımlı Sözlükbirimlerin Derlem Denetimi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/3 Summer 2010: 1764-1782.
 • ÖZKAN B. (2010). Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/4 Fall 2010: 564-582.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.

 • ÇETİN E. ve ÖZKAN B. (2010). Tarihsel Derlem Kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi Projesi. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 16-18 Aralık 2010. İzmir.
 • ÖZKAN B. (2010). Ana Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme/İzleme Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu. 1-3 Temmuz 2010. İzmir.
 • ÖZKAN B. (2009). Yöntem ve Uygulama Açısından Türkiye Türkçesi Sözvarlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 9-11 Aralık 2009. Lefkoşa/KIBRIS.
 • ÖZKAN B. ve ŞAHBAZ N. K. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi Lisans Programı. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Kongresi. 27-29 Mayıs 2011. İstanbul.
 • ÖZKAN B. ve ÇOCUK H. E. (2011). Türkçe Ders Kitaplarında ‘Kişisel Gelişim’ İzleği. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 8-9 Eylül 2011. Sakarya.
 • ÖZKAN B. (2011). Çocuk Yazını ve Çocuk Yazını Derlemi Çalıştayı. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 8-9 Eylül 2011. Sakarya.
 • ÖZKAN B. (2012). Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bildirileri içinde. (Ed. M. N. Önal), (C. II, ss. 93-102). Muğla/Türkiye.
 • ÖZKAN B., YILDIRIM Ö., DİNÇ E. TAHİROĞLU T., YALÇINKAYA S. (2012). Bilim Dili Olarak Türkçe Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma Projesi. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bildirileri içinde, (Ed. M. N. Önal), (C. II, ss. 245-252). Muğla/Türkiye.
 • ÖZKAN B. (2012). Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözlükbirimsel Bileşenler Açısından Önadlar. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 6-7 Temmuz 2012. Mersin.
 • TÜFEKÇİOĞLU B. ve ÖZKAN B. (2013). Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü Altyapısı. Uluslararası VI. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 4-6 Temmuz 2013. NİĞDE.
 • ÖZKAN, B. (2014). Türkçenin Öğrenici Sözlüğü Açısından Türkçenin Söz Varlığında Fiil Tanımlı Sözlükbirimler. UTEOK 2014. Muğla Üniv. Türkçe Eğtimi Bölümü. Haziran 2014.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • ÖZKAN B. (2006). Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 150/1: 269-282.
 • ÖZKAN B. (2004). Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13/I:167-182.

Tübitak Projeler

 • TÜBİTAK-SOBAG 109K104 Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği ‘Derlem-tabanlı Bir Uygulama’  1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi.  (2011)  [Yürütücü] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 109K516 Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü. 1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi.  (2012) [Yürütücü] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 110K048 Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.)  1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi.  (2013) [Danışman] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 111K223 Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı. 1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi.  (2014)  [Danışman] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 111K332 “Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması. 1002 Hızlı Destek Projesi.  (2012). [Yürütücü] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG-112K479 – “Bir Özel Alan Derlemi Olarak ‘Türk Çocuk Yazını Derlemi’ ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar.” 1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi. [Yürütücü]  >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”. 1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi. (2014) [Yürütücü] >>>
 • TÜBİTAK-SOBAG 114E791 “Türkçe jçin “Kendi Kendine Derlem” Platformu Oluşturma”.  1001 Ulusal Araştırma Projesi Projesi. (2015) [Yürütücü] >>>
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ
 • http://turkcederlem.mersin.edu.tr/
 • http://turkcederlem.net/

Bap Projeleri

 • EF-2008-BAP-11: Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-. Çukurova Üniversitesi. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. MERSİN. (2011). [Yürütücü] >>>
 • BAP EF TE (BÖ) 2010-4 A: Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Mersin. (2012). [Yürütücü] >>>
 • EF-2009-BAP-21: Türk Yazın Dilinde Argo. Çukurova Üniversitesi. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. MERSİN. (2012). [Yürütücü] >>>

Makale Hakemlikleri

 • bilig Dergisi
 • Milli Folklor
 • Türkiyat Araştırmaları
 • IJLA

Ödüller

 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2012
 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2013
 • Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Taltif – 2012
 • Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Taltif – 2013
 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2014
 • Akademik Teşvik – 2015

Dersler

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 • UYGULAMALI DİLBİLİM
 • DERLEM DİLBİLİM
 • SÖZLÜKBİLİM-I
 • ÇOCUK YAZINI UYGULAMALARI-I
 • DİĞER DERSLER

Sempozyum, Konferans ve Kongreler

 • ÖZKAN B. (2012). Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları ve Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü.
 • ÖZKAN B. (2013) “Kurumsal Yapılanma ve Türkçe Öğretim Merkezleri”. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Adana
 • ÖZKAN B. (2013). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü. 1-5 Temmuz 2013.
 • ÖZKAN B. (2013). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 10-12 Ekim 2013.
 • ÖZKAN B. (2014). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 11-12 Ekim 2014.
 • Özkan B. (2014). Tübitak – 2229 – Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kış Okulu”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü (Koordinatör).
 • Özkan B. (2014). Tübitak – 2237-Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015). Tübitak – 1000 – Proje Yazma Eğitimi. Trakya Üniversitesi. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015). Tübitak – Bideb – 2229 Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları. Eskişehir Osman GaziÜniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015) Tübitak – 2229 – Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi Yaz Okulu”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü (Koordinatör).

Tez Çalışmaları

Doktora

 • Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanımları ve Eşdizimliliği

Yüksek Lisans

 • Sait Faik’in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ’da Var Bir Yılan/Az Şekerli; Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri