BULENT OZKAN

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

 

 

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

ozkanbulent@gmail.com

ozkanbulent@mersin.edu.tr

YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

 • ÖZKAN B. (2013). Yöntem ve Uygulama Açısından ‘Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü’. bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 66. Yaz 2013. 149-178.(SSCI).
 • ÖZKAN B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Bilgisi Derslerinin İşlevselliği ile Derslerin İçerik, Materyal ve Teorik-Uygulama Dağılımlarının Yeterliğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Educational Sciences Theory & Practice. 12 (1). Kış/Winter. 387-404. (SSCI)
 • ÖZKAN B. (2011). Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011: 1572-1594.
 • ÖZKAN B. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-journal of New Sciences Academy. 1C0430. 6. (3). 2123-2132.
 • ÖZKAN B. (2011). Güncel Türkçe Sözlük’te ‘kasap’ Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması. ACTA TURCICA. Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl: 3. Sayı:6. Temmuz 2011.
 • ÖZKAN B. (2010). Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. e-International Journal of Educational Research. Volume 1. No 2. Autumn 2010: 51-65.
 • ÖZKAN B. (2010). Güncel Türkçe Sözlükte Zarf Olarak Tanımlı Sözlükbirimlerin Derlem Denetimi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/3 Summer 2010: 1764-1782.
 • ÖZKAN B. (2010). Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/4 Fall 2010: 564-582.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.

 • ÇETİN E. ve ÖZKAN B. (2010). Tarihsel Derlem Kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi Projesi. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 16-18 Aralık 2010. İzmir.
 • ÖZKAN B. (2010). Ana Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme/İzleme Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu. 1-3 Temmuz 2010. İzmir.
 • ÖZKAN B. (2011). Çocuk Yazını ve Çocuk Yazını Derlemi Çalıştayı. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 8-9 Eylül 2011. Sakarya.
 • ÖZKAN B. (2012). Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bildirileri içinde. (Ed. M. N. Önal), (C. II, ss. 93-102). Muğla/Türkiye.
 • ÖZKAN B. (2018). Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözlükbirimsel Bileşenler Açısından Önadlar. Uluslararası Eğitim ve Dil Dergisi. 2018/1, 1-6.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • ÖZKAN B. (2006). Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 150/1: 269-282.
 • ÖZKAN B. (2004). Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13/I:167-182.

Tübitak Projeler

 • TÜBİTAK-SOBAG 109K104 Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği ‘Derlem-tabanlı Bir Uygulama (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 109K516 Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 111K332 Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG-112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ‘Türk Çocuk Yazını Derlemi’ ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 114R033 Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 114E791 Türkçe için “Kendi Kendine Derlem” Platformu Oluşturma. (Y.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 110K048 Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.) (D.)
 • TÜBİTAK-SOBAG 111K223 Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı (D.)
 • Türkiye Türkçesinin Yazın Dili Derlemi (Y.)
 • http://turkcederlem.mersin.edu.tr/
 • http://turkcederlem.net/
 • http://okulsozlugum.com/arama/

Bap Projeleri

 • EF-2008-BAP-11: Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- (Y.)
 • BAP EF TE (BÖ) 2010-4 A: Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma (Y.)
 • EF-2009-BAP-21: Türk Yazın Dilinde Argo (Y.)

Ödüller

 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2012
 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2013
 • Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Taltif – 2012
 • Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Taltif – 2013
 • Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- 2014
 • Akademik Teşvik – 2015

Dersler

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 • UYGULAMALI DİLBİLİM
 • DERLEM DİLBİLİM
 • SÖZLÜKBİLİM-I
 • ÇOCUK YAZINI UYGULAMALARI-I
 • DİĞER DERSLER

Üyelikler

TDK Bilim Kurulu Üyesi (2023- …. )

Sempozyum, Konferans ve Kongreler

 • ÖZKAN B. (2012). Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları ve Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü.
 • ÖZKAN B. (2013) “Kurumsal Yapılanma ve Türkçe Öğretim Merkezleri”. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Adana
 • ÖZKAN B. (2013). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü. 1-5 Temmuz 2013.
 • ÖZKAN B. (2013). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 10-12 Ekim 2013.
 • ÖZKAN B. (2014). Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 11-12 Ekim 2014.
 • Özkan B. (2014). Tübitak – 2229 – Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kış Okulu”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü (Koordinatör).
 • Özkan B. (2014). Tübitak – 2237-Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015). Tübitak – 1000 – Proje Yazma Eğitimi. Trakya Üniversitesi. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015). Tübitak – Bideb – 2229 Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl. (Danışman ve Eğitmen)
 • Özkan B. (2015) Tübitak – 2229 – Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi Yaz Okulu”. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü (Koordinatör).

Tez Çalışmaları

Doktora

 • Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanımları ve Eşdizimliliği

Yüksek Lisans

 • Sait Faik’in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ’da Var Bir Yılan/Az Şekerli; Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri